หน้าหลัก
บริการประชาชน
E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

(ว่าง)
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
นางอุษา  อาบสุวรรณ์ นางอุษา  อาบสุวรรณ์ นายศุภธัช  นิจประทุม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอานนท์  มิตรขุนทด นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ พ.อ.อ.กฤตพรต สวัสดิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเษตร
   
  นางสาวปนัดดา ยาป่าคาย    
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136187 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563