หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 สำนักปลัด
 
 

นางอุษา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกวิวัฒน์ พิพิธกุล นายคงเดช ป้อมจัตุรัส จ่าเอกวิศรุต ถัดภูเขียว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง) นางดาวรุ่ง ณะสีเสน (ว่าง)
นิติกร ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง) นายสุรศักดิ์  พิมลนอก นายประเวศ  สมัครพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
นักการภารโรง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
   นายสำราญ  กลิ่นศรีสุข  
  ยาม  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 316117 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563