วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร รถขุดตีนตะขาบขนาด 200 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7186 ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK Self Test ชนิดตรวจทางจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญธรรม มากขุนทด-วัดสามัคคีอุทิศ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาด แถวจัตุรัส -ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายศาลตาปู่-ไร่นางตุ้ง เต้าสูงเนิน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเสาไฟฟ้ากรมชลประทาน-บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง