วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งลวดตาข่ายรอบอาคาร ชั้น 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2512 ชัยภูมิ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเปิดทางระบายพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ? 0.40x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน สายชลประทาน-บ้านหนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองตะครอง-บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ 5ช่วงไร่นางระงม ขอสูงเนิน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสระน้ำโรงเรียน-ไร่นายโปร่ง ช่วงบริเวณไร่นายโปร่งสามแยกบ่อนายช่วย บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทำนบคลองบง-คลองแหว่ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองตะครอง-บ้านจอมแก้ว ช่วงบริเวณไร่นางพิมพา ไร่นายสำรวยและไร่นายโปร่ง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง