วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2512 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำรวจ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
เหมากำจัดสิ่งปฏิกูล