วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5742 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รถยนต์หมายทะเบียน บท 7186 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อชุดป้องกันในการฉีดพ่นยา ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง