วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 94-0594 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ BenQ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนายสบาย ทองรักษ์ - บ้านนางขาว บ้านปากจาบหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายเฉลิม สวัสดิ์รักษา-ไร่นายต๋อย กล้าสันเทียะ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวัดปากจาบ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายบ้านนายผิน อินตา-บ้านตาบุญส่ง บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร บ้านโคกเพชร หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง