วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกเพชรพํมนาเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 484 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ต้านยาเสพติดตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนชื่อและเบอร์ จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อเวชภัณฑ์ยา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง