วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่อมดื่มเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำมันเบนซิน,ดีเซล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรัง สายกลางบ้าน-หน้าวัดป่าศิลาโพธิ์ บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ เครื่ีองคอมพิวเตอร์ เลขที่ครุภัณฑ์ 466-54-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท-2512 ชย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการติดตั้งหอถังสูง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ สายพนังจันทร์แดง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง