หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ตำบลโคกเพชรพัฒนาเดิมขึ้นกับตำบลโคกเริงรมย์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้จัดตั้งเป็นตำบลโคกเพชรพัฒนา  มีทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกเพชร  หมู่  ๑  บ้านโคกพงาด  หมู่  ๒  บ้านโคกคึม  หมู่  ๓  บ้านคลองบงพัฒนา  หมู่  ๔  บ้านคันฉูเก่า  หมู่  ๕  บ้านโคกตาเมา  หมู่  ๖  บ้านหนองตะครอง  หมู่  ๗  บ้านใหม่สถานี  หมู่  ๘  บ้านปากจาบ  หมู่  ๙  บ้านใหม่สามัคคี  หมู่  ๑๐  ต่อมา  พ.ศ.  ๒๕๔๐  บ้านปากจาบ  หมู่  ๙  ได้จัดตั้งแยกเป็นบ้านปากจาบ  หมู่  ๑๑

การจัดตั้งสภาตำบลโคกเพชรพัฒนา  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  โดยมี  นายผัด  แพวขุนทด  กำนันตำบลโคกเพชรพัฒนา  ดำรงตำแหน่งประธานสภาตำบลโคกเพชรพัฒนา  เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ถึงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๐ 

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  โดยมี  นายธวัช  เอื้อไพโรจน์ถาวร  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ถึงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

          นายธงชัย  พิศจำรูญ  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘,  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และวันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

          นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่และลักษณะภูมิศาสตร์

มีพื้นที่  ๑๐๐  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะกายภาพเป็นที่ราบสูง  ดินร่วนปนทราย  อากาศร้อนและแห้งแล้ง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภู

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะมะนาว ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ทำสวน ทำไร่  เช่น  ปลูกข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  มะม่วง  ฝรั่ง  มะนาว  เป็นต้น

การเดินทาง

  1.  ถนนสุรนารายณ์ (๒๐๕)  แยกบ้านโคกหินตั้ง เข้าสู่ทางหลวงชนบท (๓๐๑๐)  ระยะทาง ๑๐  กม.
  2.  ถนนอำเภอบำเหน็จณรงค์ - คำปิง แยกบ้านปะโค เข้าสู่ถนนท้องถิ่น (อบจ.) ระยะทาง  ๑๘  กม.
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298656 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563