หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
  สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิด-19     ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ แพวขุนทด-บึงปากจาบ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 11     ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ แพวขุนทด-บึงปากจาบ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 11      
 
 
 

 

 มอบของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง...

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกเพชร ออกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.4 บ้านคลองบงพัฒนา ...

ประกาศเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯจากกรมบัญชีกลางกรณีโอนเงิน...

มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563...


มอบของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง...

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกเพชร ออกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.4 บ้านคลองบงพัฒนา ...

ประกาศเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯจากกรมบัญชีกลางกรณีโอนเงิน...

มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563...

โครงการมอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

กองช่างออกสำรวจรังวัดที่่ดินกุดมะไฟร่วมกับเจ้าหน้ากรมที่ดิน และชาวบ้าน บ้านปากจาบ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11...

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2...

 

 
 
16 ก.พ. 2564 สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิด-19
8 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต...
3 ก.พ. 2564 สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันโรคระบาดในสุกร
26 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "อาสาสมัครดิจิทัล"
8 ธ.ค. 2563 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม 2563
8 ธ.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม 2563
8 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต...
16 ก.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
16 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)
12 มิ.ย. 2563 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...
8 เม.ย. 2563 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
7 มิ.ย. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเเสวงถึงบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๔
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร-นานายเเดง กล่อม...
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามเเยกชลประทาน-บ้านนายมานพ โมกศิริ หมู่ที่ ...
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลตะปู-ถนนลาดยางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๓
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กองทุน สปสช
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 53269 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563