หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

            เขื่อนลำคันฉูน่าท่องเที่ยว  พัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร  ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูประเพณีท้องถิ่น อยู่กินแบบพอเพียง อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.       ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2.       ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเกษตรกรรม        

3.       ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาระบบการศึกษาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4.       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ให้บ้านเมืองน่าอยู่

5.       อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

6.       ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

7.       บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.       ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ

2.       ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้เองและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.       ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       การคมนาคมทางบก รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

5.    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298671 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563