หน้าหลัก
บริการประชาชน
E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 สภาตำบล

นายแฉล้ม  มาบขุนทด

ประธานสภา อบต.

นายสบาย ทองรักษ์ นายอุดร  หาญณรงค์

รองประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

นายสำพันธ์ แพรวขุนทด นายคณู ป้อพันธ์ดุง นายทวี บุญขุนทด นายจำนอง บุขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายจำลอง ปนะทุมวงค์ นายสำเริง นนท์ขุนทด นายคมกฤษ หงษ์ขุนทด นายรุ่งศักดิ์ ฟ้าคุ้ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายอุทัย คล้อยชัยภูมิ นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน นายชัยวัฒน์ ชาติเผือก นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ นายธวัชชัย เปรมเพชร นายสมพงษ์ เพชรนอก นายอนุศร ญาณรักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 135969 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563