หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    สรุปข้อเชิงสถิติความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2565 10
  8 เม.ย. 2565    รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 7
  4 มี.ค. 2565    การประชุมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 65 37
  3 มี.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีส่วนในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 38
  3 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65 40
  2 มี.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 24
  2 มี.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน 26
  2 มี.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24
  8 ก.พ. 2565    การประชุมรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตำบลโคกเพชรพัฒนา 30
  3 ก.พ. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298627 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563