องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอานนท์  มิตรขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลสิบเอกดิเรก  สายศรี
นางวิยะดา  อาจกล้า
จ่าเอกเมืองแมน  ยศไกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอานนท์  มิตรขุนทด นางสาววรรณนิสา  กามขุนทด
พ.อ.อ.กฤตพรต สวัสดิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเษตร
   
  นางสาวปนัดดา ยาป่าคาย    
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign