องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางอุษา  อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
นางอุษา  อาบสุวรรณ์ นางอุษา  อาบสุวรรณ์ นายปภาณ  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอานนท์  มิตรขุนทด นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ พ.อ.อ.กฤตพรต สวัสดิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเษตร
   
  นางสาวปนัดดา ยาป่าคาย    
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign