องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางอุษา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกวิวัฒน์ พิพิธกุล นายคงเดช ป้อมจัตุรัส จ่าเอกวิศรุต ถัดภูเขียว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง) นางดาวรุ่ง ณะสีเสน (ว่าง)
นิติกร ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง) นายสุรศักดิ์  พิมลนอก นายประเวศ  สมัครพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
นักการภารโรง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
   นายสำราญ  กลิ่นศรีสุข  
  ยาม  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign