องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
สำนักปลัด

สิบเอกดิเรก   สายศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกวิวัฒน์ พิพิธกุล สิบเอกดิเรก   สายศรี
จ่าเอกวิศรุต ถัดภูเขียว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ


(ว่าง) นายปัญจะ ถนอมชัย
นางสาวเจนจิรา  แนบโนนสูง 
นิติกร ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล

(ว่าง) นายสุรศักดิ์  พิมลนอก (ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
นักการภารโรง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
   (ว่าง)
 
  ยาม  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign