องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
กองคลัง


นางวิยะดา  อาจกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลังนางวิยะดา   อาจกล้า
-ว่าง- นางสาวสิริลักษณ์  คนชาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
  นางสาววัชราพร   โชว์ใหม่ -ว่าง-
  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
     
     
     
       
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign