องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นายธงชัย  พิศจำรูญ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
  เบอร์โทรศัพท์ 092-6673021  
 
นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   นายพูนศักดิ์  น้อยสุวรรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 085-7809956   เบอร์โทรศัพท์ 064-52572461
   
  นางสุภาพร  อาบสุวรรณ์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
  เบอร์โทรศัพท์ 091-7034085  
นางอุษา  อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 087-9596340
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign