องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
สภาตำบล

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน

ประธานสภา อบต.

เบอร์โทรศัพท์ 087-9591484

นายเขียว  กลิ่นศรีสุข นายอดิเรก  พึ่งอยู่

รองประธานสภา อบต.

เบอร์โทรศัพท์  081-0713031

เลขานุการสภา อบต.

เบอร์โทรศัพท์  084-7705250

นายทวี  บุญขุนทด นายสถิต  เถินมงคล นายธง  ประดับหิน นายบัณฑูร  ประพันธ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์  087-0443249 เบอร์โทรศัพท์  080-8584416 เบอร์โทรศัพท์  063-0123539 เบอร์โทรศัพท์  098-1802358
       
นางสาววรรณา  เนตรพุดซา นายอุดร  ห่ญณรงค์ นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร นายอนุศร  ญาณรักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่7 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์  095-3141104 เบอร์โทรศัพท์  098-6858775 เบอร์โทรศัพท์  064-5199106 เบอร์โทรศัพท์  044-859211
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign