องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 11 เม.ย. 2566 ]25
2 คู่มือประมวลจริยธรรม ของ อบต โคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.พ. 2565 ]80
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]80
4 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 2 ก.พ. 2565 ]82
5 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับรับราชการ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.พ. 2565 ]82
6 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา (หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง) [ 2 ก.พ. 2565 ]86
7 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ก.พ. 2565 ]78
8 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 2 ก.พ. 2565 ]82
9 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (หมวด 4 การคัดเลือก) [ 2 ก.พ. 2565 ]142
10 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 2 ก.พ. 2565 ]106
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2561 (การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งข้น) [ 2 ก.พ. 2565 ]86
12 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2562 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีว่างลง) [ 2 ก.พ. 2565 ]81
13 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร) [ 2 ก.พ. 2565 ]74
14 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ก.พ. 2565 ]73
15 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2563 (วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล) [ 2 ก.พ. 2565 ]83
16 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 (การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง) [ 2 ก.พ. 2565 ]81
17 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]71
18 ประกาศ นโบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต และพนักงานจ้าง [ 2 ก.พ. 2565 ]70
19 ประกาศ นโยายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 2 ก.พ. 2565 ]79
20 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 [ 2 ก.พ. 2565 ]64
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign