องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประมวลจริยธรรม ของ อบต โคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.พ. 2565 ]53
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
3 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 2 ก.พ. 2565 ]55
4 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับรับราชการ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.พ. 2565 ]54
5 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา (หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง) [ 2 ก.พ. 2565 ]58
6 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ก.พ. 2565 ]53
7 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 2 ก.พ. 2565 ]54
8 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (หมวด 4 การคัดเลือก) [ 2 ก.พ. 2565 ]63
9 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 2 ก.พ. 2565 ]65
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2561 (การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งข้น) [ 2 ก.พ. 2565 ]54
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2562 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีว่างลง) [ 2 ก.พ. 2565 ]48
12 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร) [ 2 ก.พ. 2565 ]48
13 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ก.พ. 2565 ]44
14 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2563 (วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล) [ 2 ก.พ. 2565 ]46
15 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 (การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง) [ 2 ก.พ. 2565 ]45
16 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]44
17 ประกาศ นโบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต และพนักงานจ้าง [ 2 ก.พ. 2565 ]46
18 ประกาศ นโยายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 2 ก.พ. 2565 ]48
19 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 [ 2 ก.พ. 2565 ]38
20 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฏารรับโอน กรเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]45
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign