องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ก.พ. 2565 ]40
2 คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]41
3 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]40
4 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ก.พ. 2565 ]41
5 ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 ก.พ. 2565 ]41
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ก.พ. 2565 ]41
7 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีส่วนในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]41
8 แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ปีงบ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]39
9 รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ITA ปีงบ 64 [ 3 ก.ย. 2564 ]42
10 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]35
11 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]42
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]36
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานตามมาตรารส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ครูและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 2 เม.ย. 2564 ]35
14 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 2 เม.ย. 2564 ]39
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]36
16 แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและคววามโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]36
17 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]34
18 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ม.ค. 2564 ]37
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 11 ม.ค. 2564 ]34
20 มาตราการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 5 ม.ค. 2564 ]37
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign