องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 2 พ.ย. 2566 ]13
2 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ก.พ. 2565 ]71
3 คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]66
4 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]67
5 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ก.พ. 2565 ]67
6 ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 ก.พ. 2565 ]68
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ก.พ. 2565 ]67
8 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีส่วนในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]71
9 แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ปีงบ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]65
10 รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ITA ปีงบ 64 [ 3 ก.ย. 2564 ]71
11 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]62
12 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]67
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]65
14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานตามมาตรารส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ครูและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 2 เม.ย. 2564 ]61
15 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 2 เม.ย. 2564 ]72
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]64
17 แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและคววามโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]64
18 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]59
19 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ม.ค. 2564 ]70
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 11 ม.ค. 2564 ]61
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign