องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อเชิงสถิติความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]68
2 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]55
3 การประชุมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 65 [ 4 มี.ค. 2565 ]57
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีส่วนในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 มี.ค. 2565 ]53
5 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65 [ 3 มี.ค. 2565 ]55
6 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 มี.ค. 2565 ]53
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 มี.ค. 2565 ]54
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 มี.ค. 2565 ]54
9 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 8 ก.พ. 2565 ]51
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]53
11 รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]45
12 คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]46
13 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ปีงบ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]44
14 บันทึก รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ITA ปีงบ 64 [ 3 ก.พ. 2565 ]48
15 ประกาศ มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.พ. 2565 ]45
16 คู่มือกองคลัง [ 2 ก.พ. 2565 ]45
17 คู่มือกองช่าง อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]43
18 คู่มืองานธุรการ [ 2 ก.พ. 2565 ]46
19 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.โคกเพชรพัฒนา และประกาศ [ 2 ก.พ. 2565 ]43
20 มาตรการ จัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ก.พ. 2565 ]44
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign