องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการแจ้งเบาะเเสการติดตั้งป้ายโฆษณา กรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย [ 3 มิ.ย. 2565 ]21
2 สรุปข้อเชิงสถิติความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]93
3 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]78
4 การประชุมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 65 [ 4 มี.ค. 2565 ]80
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีส่วนในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 มี.ค. 2565 ]78
6 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65 [ 3 มี.ค. 2565 ]80
7 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 มี.ค. 2565 ]82
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 มี.ค. 2565 ]79
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 มี.ค. 2565 ]76
10 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 8 ก.พ. 2565 ]75
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]77
12 รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]67
13 คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]70
14 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ปีงบ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]68
15 บันทึก รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ITA ปีงบ 64 [ 3 ก.พ. 2565 ]70
16 ประกาศ มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.พ. 2565 ]69
17 คู่มือกองคลัง [ 2 ก.พ. 2565 ]68
18 คู่มือกองช่าง อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]68
19 คู่มืองานธุรการ [ 2 ก.พ. 2565 ]69
20 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.โคกเพชรพัฒนา และประกาศ [ 2 ก.พ. 2565 ]67
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign